T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ


05/07/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun’un 75’inci maddesi ile değişik 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara bakmak üzere görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinin ve yargı alanlarının belirlenmesine ilişkin 09/07/2012 tarihli Adalet Bakanlığı Teklifi aynı gün Genel Kurulumuzca görüşülüp kısmen değiştirilerek 11 yerde (Ek-1) toplam 13 ağır ceza mahkemesinin bu Kanundan kaynaklanan davalara bakmak üzere görevlendirilmesine karar verilmiştir. Zaman içerisinde iş durumunun gerekli kılması halinde bu sayı artırılabilecektir.

Bu şekilde görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinin yargı alanları coğrafi yakınlık, ulaşım imkânları ve iş durumları da dikkate alınmak suretiyle HSYK Genel Kurulunca (Ek-2) birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenmiştir.

Hâkim ve savcıların atama, nakil ve müstemir yetki işlerinden sorumlu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi;

a) Terörle Mücadele Kanunu’nun 10’uncu maddesinden kaynaklanan davalara bakmak üzere görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde çalışacak ağır ceza mahkemesi başkan ve üyelerini,

b) Terörle Mücadele Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının (c) bendine göre yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, bu kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve sadece bu işlere bakmakla görevli kamuoyunda “Özgürlükler hâkimi” olarak adlandırılan hâkimleri,

c) Terörle Mücadele Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında belirtilen suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilecek Cumhuriyet Başsavcı Vekillerini ve Cumhuriyet savcılarını,

10/07/2012 tarihli ve 1888 sayılı kararı ile oy birliği ile görevlendirmiştir. (Ek-3)

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi bu kararı ile 2012 yılı yaz kararnamesinin bir ay önce yayınlanması ve dönem itibarıyla yeni kararname yapılmasının uygun olmayacağının değerlendirilmesi sebebiyle, belirlenen 11 yerde görev yapmakta olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından;

13 ağır ceza mahkemesi başkanı, 26 ağır ceza mahkemesi üyesi ve bu Kanun kapsamında görev yapacak 26 özgürlükler hâkimi olmak üzere hâkim sınıfından 65,

11 Cumhuriyet başsavcı vekili, 69 Cumhuriyet savcısı olmak üzere savcı sınıfından 80, Toplamda ise 145 hâkim ve Cumhuriyet savcısını bu Kanundan kaynaklanan suçların soruşturma ve kovuşturmasında görev almak üzere, söz konusu ihtisas mahkemelerinde yetkilendirmiştir.

Görevlendirilen 11 Cumhuriyet başsavcı vekilinden üçü, 13 ağır ceza mahkemesi başkanından biri, 69 Cumhuriyet savcısından 29’u, 52 hâkimden sekizi olmak üzere toplam 41’i bulundukları yerde CMK 250’nci madde ile yetkili ağır ceza mahkemelerinde görevli olanlardan, geriye kalan 104 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ise o yerlerde görev yapan diğer hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından seçilmiştir.

CMK 250’nci maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen mahkemelerde açılmış olan davalara kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerce bakılmaya devam olunacağından bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üyelerin zorunlu kalınmadıkça yetkilerine dokunulmamıştır.

Ancak, CMK 251’nci maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen Cumhuriyet savcıları, TMK 10’uncu maddesi uyarınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları görevlerine başladığında, yürütmekte oldukları soruşturma evraklarını bu savcılara devretmek zorunda olduklarından yürütülmekte olan soruşturmaların kesintiye uğramaması ve süreçlerin uzamaması için mevcut soruşturmaları yürüten savcıların bir kısmı TMK 10’uncu madde kapsamında görevlendirilmiştir.

Saygı ile duyurulur.